+90 224 440 00 39       0224 441 68 76
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

KVK Aydınlatma Metni

Anasayfa » KVK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 AYDINLATMA METNİ

BURSA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (BURSA KALİTE) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sizleri aydınlatmak için hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile duruma göre bizim talep ettiğimiz ya da sizlerin veya çalışanı olduğunuz şirketin bizimle paylaşmış olduğu kişisel verilerinizin;

 • Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülüşekilde,
 • Paylaşılan kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirilen şekilde en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’ nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, KVKK’ da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

 a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BURSA KALİTE tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu.  : BURSA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Adres                     : Üçevler Mah. Azimli Sk. No:2A/5 Nilüfer / BURSA

Tel                          : +90 224 440 00 39

Faks                       : +90 224 441 68 76

E-Posta                 : kvk@bursakalite.com.tr

Web                       : www.bursakalite.com.tr

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan;

 • BURSA KALİTE uzmanları ve BURSA KALİTE ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini;
 • BURSA KALİTE şirket politikalarının uygulanması, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • BURSA KALİTE ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • BURSA KALİTE kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • BURSA KALİTE tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • BURSA KALİTE ürün ve hizmetlerinin uzmanlarımız tarafından sunulması, danışmanlık, eğitim, denetim vb. hizmet süreçlerinin yürütülmesi;
 • BURSA KALİTE insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, iş başvurusu yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde iş sözleşmesinin ifası, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • BURSA KALİTE bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası;
 • BURSA KALİTE lokasyonlarının fiziksel güvenliğinin sağlanması ve denetimi;
 • BURSA KALİTE finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi;
  amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan çalışan kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; “iş ve çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket mali müşavirlerine ve hukuk müşavirlerine, bilgi teknolojileri hizmetleri aldığımız şirketlere, internet sitesi servis sağlayıcılarına, çalıştığımız bankalara ve sigorta şirketlerine, acil durumlarda haber verilmesi için çalışanlarımız tarafından bildirilen yakınlarına ve sağlık kuruluşlarına, gerektiğinde mahkemelere, emniyet teşkilatına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler veya kuruluşlara, yurt dışı kaynaklı kullanılan e-posta ve yedekleme hizmetleri aracılığı ile yurt dışındaki üçüncü kişilere” 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; bizimle iletişime geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

 Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklardan; kullanmayı istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  metnin sonunda yer alan “Kişisel Veri Sahibi Bilgi/İşlem Talep Formu” nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Üçevler Mah. Azimli Sk. No:2A/5 Nilüfer/Bursa” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi kvk@bursakalite.com.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tespit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİ-İŞLEM TALEP FORMU